top of page

Bio-energie

Bij bio-energie wordt onderscheid gemaakt tussen biomassa en biogas. Binnen de gemeente Lochem is er voor zowel biomassa als -gas een behoorlijk potentieel afkomstig van particulieren, agrariërs, bedrijven en de openbare ruimte.

De Groene Fabriek bio-energie

Biomassa

Door Circulus Berkel is berekent dat er in de komende jaren extra biomassa vrij komt vanwege noodzakelijk boomkap. Biomassa kent verschillende toepassingen binnen de industrie of voor energieproductie. Door deze stromen op één plek in de gemeente samen te brengen wordt het eenvoudiger de uitwisseling van biomassa te organiseren, transport te bundelen en bedrijven aan te trekken waarbij specifieke toepassing van biomassa mogelijk is. Onderzocht moet worden welke stromen beschikbaar zijn (kwalitatief en kwantitatief), wat de mogelijke toepassingen van deze stromen zijn en op welke plek dit zou kunnen. Koppelingen zijn mogelijk met verwerking van biomassa tot nieuwe biobased producten of voor het toepassen van biomassa als brandstof of grondstof voor vergisting. Circulus Berkel onderzoekt bijvoorbeeld momenteel de verwerking van bermmaaisel. Inzet van biomassa als biobrandstof heeft echter niet de voorkeur aangezien dit een laagwaardiger toepassing is dan verwerking tot biobased producten.

Biogas

Zowel ten noorden van het Twentekanaal als ten zuiden bevinden zich vele veehouderijen zoals op de onderstaande afbeelding te zien is. Deze boeren vormen de basis voor een belangrijk initiatief binnen de energietransitie van de Kanaalzone. Het op grote schaal vergisten van dierlijke mest, en daarbij genereren van biogas, kan een passend alternatief vormen voor het huidige aardgasgebruik van de industrie.

Veel agrarische bedrijven zijn te klein om individueel een complete vergistingsinstallatie te realiseren. De hoeveelheid mest, en de gerelateerde biogasopbrengst, is simpelweg te weinig om een rendabele installatie te bouwen. Om toch mestvergisting te realiseren is de BIO-HUB ontwikkeld. Hierbij worden meerdere boerenmestvergisters onderling verbonden middels een ondergronds biogasnetwerk, waarbij het biogas naar één centraal punt wordt gepompt. In dit geval zou dit punt een fabriek kunnen zijn waar het biogas wordt omgezet in warmte voor productieprocessen. Voor zowel lokale boeren als de industrie is de haalbaarheid van een BIO-HUB het onderzoeken waard. Wanneer de boeren ten noordoosten en zuidoosten van de Kanaalzone hun dierlijke mest gaan vergisten kan er volgens inschatting rond de 3 miljoen kuub groen gas van aardgaskwaliteit worden geproduceerd.

De Groene Fabriek biogas

Contact over biomassa:

Henk Knip - Circulus Berkel

088-7082082

henk.knip@circulus-berkel.nl

Contact over biogas:

René Cornelissen - CCS Energie-advies

0570-667001

cornelissen@ccsenergieadvies.nl

bottom of page