top of page

Aanpak

De Groene Fabriek is een strategie om bottom-up te werken aan een grootschalige aanpak voor de energietransitie. Hierbij worden de agenda’s en opgaves van partijen gecombineerd en gekoppeld aan al geplande ruimtelijke ingrepen. Kansen worden geïnventariseerd, onderzocht en vervolgens uitgevoerd. Er zijn een aantal concrete transitiesporen om samen de energietransitie vorm te geven. 

Transitiesporen

  1. Inventarisatie

Eerst dient er een inventarisatie plaats te vinden van kansen in Lochem. Hiervoor wordt een analyse gemaakt van de bedrijven en duurzame energiebronnen in en nabij de Kanaalzone. Relevante bedrijven worden benadert om te kijken of ze mee willen doen. Grote bedrijven worden individueel bezocht voor inzicht in het energieverbruik en restwarmte. 

2. Uitwerking

Na de inventarisatie kunnen grootschalige energie-oplossingen worden onderzocht die kansrijk lijken. Uit de reeds gedane inventarisatie blijken vier sporen relevant voor nader onderzoek. Dit betekent echter niet dat andere oplossingen niet interessant kunnen zijn en worden uitgesloten. Andere energie-oplossingen waar naar wordt gekeken zijn waterstof, windturbines en zonnepanelen. De vier sporen staan hieronder. Lees meer door op de betreffende knop te klikken.

De Groene Fabriek

3. Betrokkenheid en kennis-uitwisseling

De verdere ontwikkeling van de Groene Fabriek vraagt betrokkenheid en inzet van verschillende partijen. Essentieel is dat bedrijven de urgentie voelen om met de klimaatopgave aan de slag te gaan. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente en andere overheden. Daarom is ook de gemeente Lochem nauw betrokken bij de Groene Fabriek. Verder is er een stuurgroep samengesteld waarin een aantal bedrijven die aan de Kanaalzone zijn gevestigd zijn betrokken.

Bij de uitvoering zullen partijen als Lochem Energie, IKL en de bedrijven zelf nadrukkelijk worden betrokken. De partijen die zich in het consortium hebben verenigd kunnen vanuit hun kennis en ervaring de lokale partijen in Lochem helpen om concrete stappen te zetten.

bottom of page